Akatemiatutkijan rahoitus / Research post as Academy Research Fellow

Suomen Akatemia on myöntänyt viisivuotisen akatemiatutkijan rahoituksen uuden tutkimushankkeeni toteuttamiseen. Projektin nimi on ”Vihollisiin liitetyt mielikuvat ja attribuutit Venäjällä ennen vuoden 1917 vallankumousta”. Pyrkimyksenäni on selvittää, miten mielikuvia (myytti)historiallisista, vihamielisistä ”toisista” on keskiajalta alkaen käytetty kollektiivisen Rus’in/Venäjän ja venäläisyyden ideoiden rakentamiseen sekä valtakunnan geopoliittiseen sijoittamiseen paikkaan ja aikaan. Konfliktien kuvauksia pääasiallisena tutkimusmateriaalina käyttävä projekti pyrkii valottamaan paitsi venäläisiä kehityskulkuja, myös universaaleja viholliskuvien muotoutumisprosesseja ja niiden suhdetta historiapolitiikkaan ja jaettujen identiteettien muodostumiseen. / I was granted Academy Research Fellow funding for my project ”Images and Attributes of Enemies in Pre-Revolutionary Russia”. The projcet examines the formation and development of enemy images in Russia from the Middle Ages to the Revolution of 1917. The aim is to find out how images of (myt)historical, hostile ”others” have been used in the construction of the collective ideas of Rus’/Russia and Russianness, as well as setting Russia geopolitically in time and space at each given time. The primary material of the project at hand consists of representations of conflicts, and it aims to shed light not just on Russian developments, but also on universal processes of enemy image formation, as well as their relations to history politics and the formation and maintenance of collective identities.

 

”Notes of The Tale of the Rout of Mamai”

Artikkelini ”Notes of The Tale of the Rout of Mamai in the Context of the Collective Imagery Concerning the Battle of Kulikovo” ilmestyi vuonna 2015 Russian History-julkaisun numerossa 42 (Brill Academic Publishers). / My article ”Notes of The Tale of the Rout of Mamai in the Context of the Collective Imagery Concerning the Battle of Kulikovo” has been published in 2015 in Russian History, volume 42 (Brill Academic Publishers) http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/10.1163/18763316-04202005

Koneen säätiön apuraha / Grant from Kone Foundation

Sain Koneen säätiön kokeneen tutkijan apurahan vuodeksi viimeistelläkseni työn alla olevan monografian Kulikovon taistelun rooleista ja merkityksistä venäläisessä historiankirjoituksessa. Apuraha täydentää siis vuodeksi eteenpäin syyskuussa 2015 päättyvää Suomen Akatemian tutkijatohtorin rahoitusta. Kiitos säätiölle! / I received a one year grant from Kone Foundation to finish my monograph on the roles and meanings of the Battle of Kulikovo in Russian historiography. It will complement my current postdoc funding by Academy of Finland from September 2015 onwards, when the Academy funding ends.